Produkty

 
 
DUALSEAL
SUPERSTOP
   
   
 

Ekspansywne przeciwwodne uszczelnienie przerw roboczych

 
 
Zakres stosowania


Jednym z bardzo ważnych problemów dla budownictwa betonowego jest prawidłowe rozwiązanie uszczelnienia styków powstających między kolejnymi etapami betonowania, tzw. przerw roboczych. Styki te są przerwaniem ciągłości monolitycznych konstrukcji betonowych, a w przypadku pojawienia się wody w otoczeniu będą przyczyną intensywnych wycieków.

SUPERSTOP jest taśmą stosowaną do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych konstrukcji betonowych w warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego jak i przy braku naporu wody.

 
Opis produktuSUPERSTOP jest wytwarzany ze sprasowanego bentonitu sodowego w formie taśmy o przekroju prostokątnym.

Bentonit jest naturalnym materiałem o specyficznych właściwościach. Podczas kontaktu z wodą ten wyjątkowy materiał wchłania jej cząsteczki zwiększając swoją objętość. Uwodniony bentonit tworzy labirynt, który zapobiega dalszej migracji wody. Najbardziej zewnętrzne, drobne płytki bentonitu rozpraszają się ponadto i penetrują różnego rodzaju pęknięcia i pustki w betonie. 
 

Wraz ze wzrostem ciśnienia wody wzrasta skuteczność działania taśmy SUPERSTOP. Proces pęcznienia jest procesem fizycznym i jako taki jest odwracalny - skuteczność uszczelniania nie zmienia się z upływem czasu.

 
Zalety Przykładowe zastosowania

 • niski koszt
 • wysoka skuteczność działania przy ciśnieniu słupa wody do 33m
 • nie skomplikowany montaż taśmy z możliwością dowolnego kształtowania
 • możliwość stosowania w każdej temperaturze
 • łatwość budowy systemu wodoszczelnego
 • pewne i długotrwałe uszczelnienie
 • uszczelnienie styku roboczego na całej szerokości przekroju
 • brak zgrzewów, układanie bez zakładek
 • łatwość stawiania deskowań
 • pewne uszczelnienie rys, pęknięć i pustek w betonie
 • szybkie i łatwe stosowanie
 • minimalny wpływ opadów deszczu podczas układania na efekt spęcznienia taśmy SUPERSTOP
 • brak wpływu osiadania konstrukcji budowlanych na efekt uszczelnienia profilem SUPERSTOP
 • możliwość uszczelniania przejść rurowych
 • uniemożliwienie migracji wody wzdłuż styku roboczego.

 • płyty i ściany fundamentowe
 • betonowe konstrukcje podziemne
 • mury oporowe
 • zbiorniki p. poż., wody pitnej lub na oczyszczalniach ścieków
 • koryta i kanały kanalizacyjne
 • tunele komunikacyjne
 • sztywne przejścia szczelne rur
 • studnie betonowe
 • złącza prefabrykatów betonowych.

 

 
Montaż
Po zakończeniu betonowania jednego etapu taśmę SUPERSTOP umieszcza się na przygotowanym podłożu w miejscu przyszłego styku, a następnie betonuje się sąsiedni segment konstrukcji.
A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie styków roboczych, gdzie będą instalowane taśmy SUPERSTOP, powinny być gładkie a wszelkie zanieczyszczenia usunięte.
B. MOCOWANIE
Usunąć papier zabezpieczający warstwę kleju. Końcówki taśmy SUPERSTOP ułożyć na styk. Taśma SUPERSTOP powinna być mocowana mechanicznie - kołkami w odstępach co 30 cm - lub z użyciem kleju na całej długości taśmy.
C. UMIEJSCOWIENIE
Taśma SUPERSTOP wymaga otoczenia jej ze wszystkich stron betonem. SUPERSTOP 1/2" - wymaga otoczenia warstwą betonu klasy B20 grubości minimum 25 mm, co stwarza możliwość umieszczenia jej po zewnętrznej stronie prętów zbrojenia ściany. Taśma SUPERSTOP 3/4" powinna być umieszczana tylko wewnątrz zbrojenia z zachowaniem minimalnej otuliny betonowej grubości 50 mm.

Opis dokumentacji

W przypadku stosowania do uszczelnień profili SUPERSTOP, w dokumentacji powinny znaleźć się następujące sformułowania:
1. Rodzaj uszczelnienia: do uszczelnień złączy roboczych należy zastosować bentonitową taśmę uszczelniającą SUPERSTOP 1/2" lub 3/4" produkowane przez Paramount Technical Products Inc., USA. Dystrybutor krajowy: Tricosal Polska - Katowice.
2. Przygotowanie powierzchni: powierzchnia podłoża powinna być możliwie gładka. Jeśli powierzchnia jest nierówna, powinno się wygładzić na podłożu betonowym pas, na którym układana będzie taśma SUPERSTOP. Pas ten powinien mieć szerokość 50 mm.


 

Informacje dodatkowe

Profile SUPERSTOP są standardowo przeznaczone do uszczelnień konstrukcji betonowych i żelbetowych przeciw przeciekom wody gruntowej. W celu zastosowania uszczelnień tego typu w obiektach narażonych na działanie wód silnie zasolonych lub poważnie zanieczyszczonych substancjami organicznymi np. ropopochodnymi, prosimy o kontakt z biurem technicznym Dystrybutora w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po rozpoznaniu rodzaju oraz stopnia zanieczyszczeń zostanie określony właściwy sposób uszczelnienia danego obiektu.
Także dodatkowe informacje na temat szczegółowych warunków montażu oraz pomocy w tym zakresie są dostępne w razie potrzeby u Dystrybutora.
Profile SUPERSTOP mogą być stosowane tylko tam, gdzie minimalna grubość przykrycia betonem wynosi:
25 mm dla SUPERSTOP 13 mm (1/2")
50 mm dla SUPERSTOP 20 mm (3/4")
Wskazanym jest zabezpieczenie ułożonego profilu przed opadami deszczu poprzez przykrycie np. folią budowlaną. W przypadku zamoknięcia i spęcznienia profilu SUPERSTOP podczas układania lub po ułożeniu należy odczekać z betonowaniem do jego wyschnięcia.
Należy także zwrócić szczególną uwagę na trwałe przymocowanie profilu do podłoża w celu uniknięcia ewentualnego przesunięcia podczas betonowania.
 
Gwarancje

Dystrybutor udziela pełnej gwarancji na profile SUPERSTOP zgodnie z warunkami gwarancji Producenta. Producent profili gwarantuje, iż profile SUPERSTOP są wolne od uszkodzeń i zobowiązuje się do ich wymiany w przypadku zaistnienia takiego uszkodzenia.
Producent nie może wziąć odpowiedzialności za finalny efekt zastosowania profili, ponieważ sposób i warunki w jakich będą one instalowane nie podlegają kontroli Producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, chyba że gwarancja tego rodzaju była przedmiotem odrębnych ustaleń na konkretnym obiekcie. Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej ulotce oparte są na wiarygodnych doświadczeniach związanych z zastosowaniem profili do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
 
Realizacja zamówień

Dystrybutor profili SUPERSTOP oraz ewentualnie przedstawiciele Producenta są gotowi do udzielenia wszelkich wyjaśnień w zakresie stosowania profili.
Profile SUPERSTOP 13 mm (1/2") oraz 20 mm (3/4") znajdują się w ciągłej sprzedaży, natomiast analogiczne profile do wód zasolonych muszą być zamówione z wyprzedzeniem.
Dystrybutor udziela także wszelkich informacji na temat systemu ciężkiej izolacji przeciwwodnej DUALSEAL: membrany wodoszczelnej HDPE z bentonitem.
 
Przechowywanie

Taśma SUPERSTOP przechowywana w suchym pomieszczeniu z dala od wilgoci nie podlega niszczeniu.

Aprobaty

Taśma SUPERSTOP jest dopuszczona do stosowania w budownictwie na podstawie posiadanej Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3479/99 oraz IBDiM nr AT/2001-04-1033.

start / produkty / dokumentacja / programy / kontakt
All contents © 1999-2007 Tricosal Polska Sp. z o.o. All rights reserved