Produkty

 
 
DUALSEAL
SUPERSTOP
   
   
 

System ciężkiej izolacji przeciwwodnej budowli podziemnych

Dualseal jest dwuwarstwową membraną, która łączy w sobie charakterystyki dwóch najbardziej efektywnych, dostępnych obecnie, materiałów uszczelniających: polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i granulowanego bentonitu  w ilości 4,9 kg/m2 (rysunek 1). Te dwa materiały działają zgodnie tworząc samo doszczelniający się, trwały system przeciwwodnej ochrony powierzchni. Dualseal LG jest dodatkowo pokryty hydrofobową siateczką polipropylenową. Polipropylen chroni bentonit podczas układania izolacji, nie zmniejszając jego cech samodoszczelniania.
Dualseal LG jest przewidziany szczególnie do ochrony przeciwwodnej poziomych i pionowych części podziemnych budowli i "zielonych" dachów.
 
Budowa i zasada działania membrany DUALSEAL

BENTONIT SODOWY I FOLIA HDPE

Szczelna i bardzo trwała folia HDPE jest pokryta wysokojakościowym bentonitem sodowym w ilości 4,9 kg/m2. Obydwa materiały uzupełniają się znakomicie tworząc wielowarstwową membranę wodoszczelną gr. 5 mm, która przy kontakcie z wodą samodoszczelnia się zamykając całkowicie dostęp wody do izolowanej konstrukcji.

PODWÓJNA MEMBRANA - PODWÓJNA PEWNOŚĆ
dzięki swojej doskonałej zdolności do wchłaniania wody bentonit pęczniejąc staje się nieprzepuszczalny. Zakładki pasów DUALSEAL oraz ewentualne uszkodzenia folii HDPE będą dzięki temu zawsze szczelne.

 

Właściwości izolacyjne

Niska wodoprzepuszczalność jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrej izolacji przeciwwodnej. Przenikalność wody przez powłokę Dualseal LG jest na tyle niewielka, że w ciągu roku przeciek na dziesięciometrowym odcinku kanału średnicy 1m wynosi ok. 1,9 dm3. Beton cementowy o wysokiej klasie wodoszczelności, tj. W12, charakteryzuje się wskaźnikiem ciśnienia co najmniej 40 wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły". Oznacza to, że wysokość słupa wody oddziałującej na beton, przy której jeszcze nie następuje przeciek, jest co najmniej 40-krotnie większa od grubości betonu. W wypadku powłoki Dualseal LG stwierdzono całkowitą szczelność przy działaniu słupa wody o wysokości 46 m. W związku z tym, że grubość powłoki wynosi ok. 0,005 m, wskaźnik ciśnienia można w tym przypadku oszacować na ok. 9200. Tak duża wodoszczelność Dualsealu LG nabiera szczególnego znaczenia przy obecnej tendencji do coraz głębszego posadawiania budowli.
Istotną cechą produktów na bazie glin bentonitowych jest ich paroprzepuszczalność zmniejszająca ryzyko wykropleń pary wodnej między podłożem a membraną wodoszczelną. Dzięki sorpcyjnym właściwościom bentonitu system Dualseal LG ma zdolność samodoszczelniania się. Bentonit w wodzie silnie pęcznieje tworząc trwałą zawiesinę , a jego drobne cząsteczki rozpraszają się i penetrują różnego rodzaju pęknięcia i pustki doszczelniając beton.
W systemie Dualseal LG szczelność zakładów sąsiednich pasów membrany zapewnia bentonit. Zakłady szerokości 7,5 cm w przypadku dobrego dociśnięcia betonem lub 15 cm przy torkretowaniu zapewniają całkowitą szczelność powłoki izolacyjnej przy ciśnieniu hydrostatycznym większym od 30 m.

 

Trwałość

Folia HDPE z posypką z granulowanej gliny bentonitowej stanowi rozwiązanie trwałe i odporne na szkodliwe działanie otoczenia. Decydujące znaczenie maja następujące cechy Dualsealu:

 • zdolność mostkowania rys powstających w podłożu (skurczowych i związanych ze zmianami temperatury). Oznacza to niewrażliwość na wielokrotne wydłużanie i skracanie się podłoża na rysach o rozwartości do 6 mm w temperaturze -25°C. Cecha ta ma ogromny wpływ na szczelność, jeżeli powierzchnia jest izolowana krótko po ułożeniu betonu i wiele rys skurczowych powstanie po wykonaniu izolacji wodoszczelnej;
 • odporność chemiczna na występujące w glebie związki chemiczne oraz odporność na szkodliwy wpływ mikroorganizmów; stosowanie systemu przy wodzie silnie zasolonej wymaga sprawdzenia, ponieważ glina bentonitowa traci swoje zdolności pęcznienia;
 • odporność membrany wodoszczelnej na przebicia punktowe podczas montażu lub zasypywania ziemią;
 • całkowita odporność na cykle zamrażania i odmrażania;
 • powtarzalność fizycznego procesu pęcznienia bentonitu przy kolejnych cyklach napływu i odpływu wody gruntowej;
 • odporność na degradację, np. wymywanie przez wodę.
Technika montażu

Kolejne czynności wchodzące w zakres montażu membrany Dualseal LG:
 • przygotowanie podłoża, m.in. skucie ostrych wypukłości i zaszpachlowanie "raków"masą bentonitową Paramastic; oczyszczenie podłoża i stopni fundamentu z błota i lodu; pokrycie wystających części metalowych; izolacja ewentualnych przejść szczelnych przez izolację (rysunek 3);
 • wykonanie ciągłej fasety na styku ścian z fundamentem z granulatu bentonitowego Paragranular (rysunek 4) oraz nałożenie na pionowe naroża masy bentonitowej Paramastic;
 • montaż pasm membrany wodoszczelnej Dualseal LG tal, aby folia HDPE znalazła się od strony spodziewanego naporu wody; Dualseal może być montowany pasami poziomymi lub pionowymi (rysunek 5);
 • mocowanie membrany Dualseal LG na powierzchniach pionowych kołkami wstrzeliwanymi do betonu (na stykach - co 60 cm);
 • zabezpieczanie styków pasm taśmą samowulkanizującą się Permanent Seam Tape (taśma ta jest konieczna jeżeli przewidziana jest próba wodna lub jeżeli chcemy otrzymać izolację paroszczelną);
 • zakończenie izolacji Dualseal LG aluminiową listwą mocowaną do betonu kołkami.

Przykładowa izolacja ściany fundamentowej w systemie Dualseal z pasami instalowanymi pionowo: 

powiększ...
[powiększenie...]

Dualseal LG może być układany na podłoże wilgotne lub zamrożone, np. po długotrwałych opadach lub zimą. Z tak przyjętej techniki montażu wynikają kolejne zalety systemu:

 • łatwość montażu bez skomplikowanych procesów mogących wpłynąć negatywnie na jakość wykonania izolacji oraz duża wydajność pracy pozwalająca na zsynchronizowanie robót konstrukcyjnych i izolacyjnych; na łatwość wykonania wpływa niewątpliwie w dużym stopniu mała ilość materiałów pomocniczych i akcesoriów do wykonania izolacji;
 • możliwość natychmiastowego zakrycia po zakończeniu prac izolacyjnych;
 • łatwość łączenia systemu Dualseal LG z innymi systemami izolacyjnymi;
 • "czystość" i bezpieczeństwo montażu izolacji oraz brak negatywnego wpływu na zdrowie pracowników zatrudnionych przy montażu;
 • zastosowanie tego samego materiału i akcesoriów do izolacji powierzchni poziomych i pionowych;
 • łatwość ewentualnej naprawy w warunkach budowy - możliwość wykonywania izolacji w szerokim zakresie temperatury (od -40°C do +90°C, a wiec przez cały rok) i przy każdej wilgotności powietrza.

 

DUALSEAL LG jest dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie posiadanej Aprobaty Technicznej ITP nr AT-15-3479/99 oraz IBDiM nr AT/2001-04-1033.

 

start / produkty / dokumentacja / programy / kontakt
All contents © 1999-2004 Tricosal Polska Sp. z o.o. All rights reserved